Doradztwo

Masz problem? Nasi specjaliści chętnie doradzą jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojego biznesu

Ulga za zakup kasy

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 % jej ceny netto zakupu nie więcej jednak niż 700 zł.

Pamiętaj, mimo zakupu kasy wydatek ten nie jest tak znaczący jak to na pierwszy rzut oka wygląda:
 1. odliczysz podatek VAT zawarty w cenie kasy (dotyczy firm płacących podatek VAT),
 2. zaliczysz wydatek do kosztów uzyskania przychodów,
 3. uzyskasz dodatkową ulgę VAT na zakup kasy fiskalnej - 90% ceny zakupu netto nie więcej niż 700 zł.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest:
 1. dokonanie zakupu i oraz ufiskalnienie, przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej,
 2. złożenie przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które zamierzasz stosować
 3. zgłoszenie o miejscu instalacji kasy fiskalnej do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji,
 4. uruchomienie (fiskalizację) kas w odstępach nie większych niż jeden miesiąc,
 5. zapłata całości należności za kasę lub kasy oraz posiadanie dowodu zapłaty za te kasy,
 6. rozpoczęcie ewidencjonowania w terminie ustawowym.

Ulga dotyczy tylko zakupu kas w związku z rozpoczęciem ewidencjonowania. Nie jest istotne ile tych kas zostanie wówczas nabytych. Kasy nabywane w okresie późniejszym(przerwa będzi większa niż jeden miesiąc)nie uprawniają do ponownego korzystania z ulgi. Podobnie nie skorzystają z niej podatnicy, który rozpoczynając ewidencjonowanie nabyli kasę, lecz ulgi nie wykorzystali, a potem chcą z niej korzystać przy nabyciu kolejnej zakupionej kasy fiskalnej.

Ulga na zakup kasy przysługuje zarówno podatnikowi czynnemu VAT jak również podatnikowi, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego (do 150 tys. zł rocznie). W tym drugim przypadku podatnik uprawniony jest do wystąpienia o zwrot podatku na wskazany rachunek bankowy.

Odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty.

W danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:


W przypadku podatników rozliczających się w formie ryczałtu, o którym mowa w art. 114 ustawy, kwota odliczenia za dany okres rozliczeniowy nie może przekraczać kwoty, która powinna podlegać wpłacie do urzędu skarbowego.

Wypłata należnej ulgi odbywa się na wniosek podatnika, do którego dołącza się:
 1. oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
 2. informacje o numerze rachunku bankowego podatnika

Zwrot odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących następuje, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnicy:
 1. zaprzestaną ich używania w tym zaprzestaną prowadzenia działalności,
 2. nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału);
 3. nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis;
 4. dokonają odliczenia i zgłoszeń kasy z naruszeniem warunków ustawowych